Revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling 2019

ORDENSREGLER

Download ordensregler her
§ 1 Beboelse 
 • Helårsbeboelse er ikke tilladt. 
 • Beboelse må kun finde sted i tidsrummet fra den sidste weekend i marts til den sidste weekend i oktober. Den øvrige del af året er det ikke tilladt at opholde sig i haverne fra kl. 21.00 – kl. 7.00. 
 • Overtrædelse medfører ophævelse af medlemskab/ lejemål. 
§ 2 Adresse
 • Det er ikke tilladt at være tilmeldt folkeregistret på sin haveadresse. 
§ 3 Byggeri
 • Byggetilladelse skal indhentet i henhold til Kolonihaveforbundets byggeretningslinjer inden nybyggeri, ombygning eller tilbygning finder sted. 
§ 4 Haveorden og støj
 • Arealet/ haven og dens bebyggelser skal holdes i ordentlig og sømmelig stand. Afbrænding er forbudt. Alt affald skal fjernes. Kompostkasser må ikke placeres nærmere skel end 50 cm. 
 • Vejene skal være renset og vedligeholdt til midten udfor haver med genboer. Haver uden genboer har hele vedligeholdelsen. 
 • Der skal værnes om ro og orden. Brug af el- samt motordrevne haveværktøjer, bør begrænses mest muligt i weekender. 
 • Brug af el- samt motordrevne værktøjer skal være afsluttet senest kl. 16.00 lørdag og kl. 13.00 søndag i juni, juli og august måned. 
 • Al brug af el/motordrevne værktøjer skal være afsluttet senest kl. 21.00 på hverdage. 
§ 5 Erhverv
 • Det er ikke tilladt at udøve nogen form for erhvervsvirksomhed i eller fra haverne. Det er forbudt at drive jagt i området. 
§ 6 Havens skel
 • Det enkelte havelod skal være forsynet med låge max bredde 120 cm, tydeligt havenummer, samt postkasse, samt være omgivet af klippede hække, maxhøjde 160 cm. 
§ 7 Husdyrhold
 • Husdyrhold er tilladt, såfremt disse ikke er til gene for de øvrige lejere. Det omfatter hund, kat og stueburfugle. Det er tilladt at holde honningbier, der er et nyttedyr. Dog må der maksimalt være et bistade pr. have, og der må ikke drives erhvervsbiavl. Bistadet bør placeres, så det er til mindst mulig gene for naboerne. Evt. klager over bierne vil blive behandlet af bestyrelsen, der kan indhente rådgivning fra en uvildig forligsperson med bi-ekspertise fra Dansk biavlerforening. 
§ 8 Havebassin
 • Havebassin er tilladt. Areal max 10 m2 og max 40 cm dybt. 
§ 9 Parkering 
 • Anlagte p-pladser skal benyttes. Parkering på havegangene er ikke tilladt. Dette gælder også henstilling af cykler og knallerter. 
 • Af- og pålæsning er tilladt i begrænset tidsrum, såfremt det ikke er til gene. 
 • Hvis parkering hindrer fx dagrenovation og dermed giver ekstra udgifter, erholdes disse af pågældende havelejer. 
 • Parkering af trailere foregår kun på P-pladserne Østervej og Nordre indenfor afmærkningerne. 
 • Ikke indregistrerede køretøjer må ikke henstilles på foreningens område. 
 • Reparation og vask af bil, må ikke foretages på P-pladserne. 
§ 10 Hastigheder for køretøjer
 • Hastigheden for motorkøretøjer og cykler, må max være 15 km/t. De af bestyrelsen opstillede færdselstavler skal til enhver tid respekteres. Det påhviler det enkelte medlem at orientere eventuelle gæster m.v. især om denne bestemmelse. 
§ 11 Sprøjtegift
 • Det er forbudt at bruge sprøjtegift i haverne. 
§ 12 Affaldssortering
 • Affaldscontainere er kun til køkkenaffald. Andet affald herunder glas, metal og pap sorteres efter regler om affaldssortering. Træ, bygge- og haveaffald afleveres på nærmeste genbrugsstation. 
§ 13 Vandaflæsning
 • Vandaflæsning foretages af den enkelte have lejer og afleveres til bestyrelsen senest d. 1. oktober. Er aflæsningen ikke afleveret rettidigt, vil bestyrelsen foretage denne, og opkræve et gebyr på 200 kr. 
 • Det enkelte medlem hæfter selv for alle vandinstallationer fra stophane til forbrugssted. 
§ 14 Ved flytning
 • Flytning, samt ændring af tlf.nr. / mail skal meddeles til bestyrelsen, senest 2 uger efter ændringen er sket. Omkostninger i forbindelse med at finde nye kontaktoplysninger, vil blive opkrævet lejeren. 
§ 15 Områdets fejl og mangler
 • Bestyrelsen er pligtig til at efterse området for fejl og mangler. 
§ 16 Vurdering og salg
 • Vurdering og salg af haver foretages ikke i vinterhalvåret. 
 • Kun i ekstraordinære tilfælde (dødsfald, skifteret m.v.) foretages vurdering og salg i denne periode. 
 • Ønsker en haveejer at sælge sin have i indeværende år skal bestyrelsen have besked senest d. 1. september.
§ 17 Forslag og klager
 • Alle forslag, klager m.m. skal afleveres skriftligt til bestyrelsen. 
§ 18 Meddelelser fra bestyrelsen
 • Meddelelser fra forening og bestyrelse, sker via mail, facebook og hjemmesiden: www.haveforeningenrugholm.dk